O nas

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FUNDACJI EKOS

I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu powstało w 1990 r. jako pierwsza społeczna szkoła w Wielkopolsce. Od szeregu lat utrzymuje wysoką pozycję w rankingach wielkopolskich  liceów ogólnokształcących organizowanych  m.in. przez "Perspektywy", "Gazetę Wyborczą", "Newsweek" . Wyniki egzaminów maturalnych pozwalają zaliczyć Liceum do najlepszych tego typu szkół w województwie.

Liceum zostało założone i jest prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej "EKOS", organizację realizującą różnorodne działania na rzecz podnoszenia poziomu oświaty, zwłaszcza w Wielkopolsce. Fundacja prowadzi także szkołę podstawową, a ponadto jest organizatorem wielu edycji popularnego w całym regionie konkursu matematycznego i polonistycznego „Złota Żaba”.

Liceum cieszy się znaczną samorządnością. Statut Liceum powierza decyzje w najważniejszych sprawach programowych Radzie Szkoły - ciału złożonemu z przedstawicieli Rodziców, Nauczycieli, Uczniów i Fundacji. Rada Szkoły ustala także wysokość czesnego w oparciu o preliminarz wydatków przygotowany przez Dyrektora Szkoły. Uchwały Rady wykonywane są przez pozostałe organy szkoły: Dyrektora, Radę Nauczycieli, Samorząd Uczniowski. Podział zadań i kompetencji pomiędzy organy statutowe Szkoły odzwierciedla głęboką prawdę o tym, że dobro społeczności szkolnej zależy od rozumnego współdziałania organów reprezentujących dążenia wszystkich grup składających się na tę społeczność. Realizacja autorskiej koncepcji szkoły nie może się obejść bez przyzwolenia i wsparcia ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów.


SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI EKOS

Szkoła Podstawowa Fundacji EKOS w Swarzędzu  powstała z przekształcenia w 2017 r. niepublicznego Gimnazjum nr 1 w  Swarzędzu, szkoły  prowadzonej od 1998r. przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS.  Solidny poziom nauczania w Gimnazjum znajdował zawsze potwierdzenie w wynikach uzyskiwanych przez uczniów na egzaminach gimnazjalnych, od lat jednym z najlepszych w Wielkopolsce i okręgu. W ramach projektu CKE - badania Edukacyjnej Wartości Dodanej, Gimnazjum uzyskało miano "szkoły sukcesu". 

Szkoła Podstawowa Fundacji EKOS jest organizatorem wielu edycji popularnych konkursów polonistycznych  i matematycznych dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żaba".